Poučení k přihlášce mladšího člena

I. Junák - český skaut, z. s.

je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), jehož členem se může stát každý člověk, který souhlasí s posláním, principy a výchovnou metodou skautského hnutí.

II. Členství vzniká

zápisem do seznamu členů. K zápisu vede rozhodnutí o přijetí řádně vyplněné přihlášky a poskytnutí potřebných údajů (viz dále). Přijmout přihlášku může vedoucí oddílu, případně další, vedoucím oddílu pověřený dospělý člen Junáka - českého skauta.

III. Členství může zaniknout

výmazem ze seznamu členů. K výmazu vede zejména odhlášení člena (ústní či písemnou formou) vedoucí/mu oddílu, případně dalšímu, vedoucí/m oddílu pověřenému dospělému členu Junáka - českého skauta, rozhodnutí střediska (při nezaplacení členského příspěvku, neposkytnutí údajů, odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů, zrušení oddílu aj.) nebo vyloučení z důvodu vážného porušení povinnosti člena.

IV. Nakládání s osobními údaji

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů člena je Junák - český skaut, z. s., sídlem v Praze, IČO 00409430 (dále jen Junák) a Junák - český skaut, středisko Douglaska Praha, z. s., sídlem v Praze, IČO 45251622 jako společní správci osobních údajů (dále jen Správci).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Správci osobní údaje zpracovávají v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel:
   1) zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další obdobné činnosti jednotek Junáka (dále jen Činnost),
   2) evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou, Junákem a jeho příslušnou organizační jednotkou (která je pobočným spolkem Junáka ve smyslu Občanského zákoníku); Junák své členy eviduje mimo jiné kvůli výběru členských příspěvků,
   3) kontaktování člena a jeho zákonných zástupců při zajištění Činnosti a v návaznosti na ní (např. komunikace se zákonným zástupcem ohledně Činnosti člena, pozvánky na akce aj.),
   4) evidence účastníků akcí pořádaných Junákem či jeho organizační jednotkou,
   5) naplňování poslání mimo jiné tím, že Junák svým členům nabízí náležité vzdělávání, odpovídající jejich pozici v organizaci, informuje je o akcích a projektech, výchovných nástrojích, publikacích, vybavení a členských benefitech, a propaguje svou činnost,
   6) poskytnutí údajů požadovaných po Junáku orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a
   7) zpracovávání plateb na bankovní účty, včetně transparentních.

Správci zpracovávají o každém členovi tyto osobní údaje:
   a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, fotografie;
   b) kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje;
   c) údaje o činnosti v Junáku;
   d) běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci Činnosti pro vnitřní potřeby spolku;
   e) údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, telefon, e-mail, profese a podobné údaje;
   f) údaje o zdravotním stavu, další údaje související s činností člena – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola a podobné údaje;
   g) údaje o náboženském přesvědčení členů v odůvodněných případech;
   h) při kandidaturách do funkcí v Junáku doklady o bezúhonnosti.

Správci zpracovávají o členech, u kterých k tomu zákonný zástupce udělil souhlas, i tyto údaje:
   i) další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), sloužící k dokumentaci a propagaci Činnosti nad rámec pro vnitřní potřeby spolku;
   j) kontaktní údaje pro marketingové a další informační účely (např. zasílání informací o dalších nabídkách a produktech, oznámení a pozvánek nad rámec běžné Činnosti).

Správci zpracovávají i údaje o zdravotním stavu (bod f), které Nařízení označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu člena pro účast na Činnosti, slouží k preventivní ochraně zdraví člena a též jako informace pro ošetřujícího lékaře. V odůvodněných případech dále Správci zpracovávají i údaje o náboženském přesvědčení členů (bod g) a v případě kandidatury do funkcí v Junáku dále doklady o bezúhonnosti příslušného člena (bod h), které jsou rovněž citlivými údaji. Citlivé údaje mají k dispozici pouze činovníci přímo se podílející na aktivitách člena v Junáku a jsou zpracovávány výhradně po dobu členství. Pro zpracování citlivých údajů potřebuje Junák výslovný souhlas, tento souhlas může být kdykoliv odvolán.

Výše uvedené osobní údaje člena jsou zpracovávány na základě souhlasu a také z jiných právních důvodů - zejména na základě právní povinnosti (vést účetnictví apod.).

Podmínky zpracování, informace o zpracovávání a práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů v Junáku je dále upraveno Směrnicí pro nakládání s osobními údaji a dalšími vnitřními předpisy (dostupné na www.skaut.cz/spisovna), aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím. Správci mohou v přiměřeném rozsahu a v souladu s účelem zpracovávání osobních údajů zveřejnit osobní údaje členů, kteří vykonávají funkce v Junáku nebo jeho jednotlivých organizačních jednotkách, či se o ně ucházejí.

Osobní údaje mohou být zpracovávány kromě Správců i jimi pověřenými zpracovateli, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny všem organizačním jednotkám Junáka, uvedeným v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze (dostupný také na www.justice.cz), přičemž budou zpřístupněny pouze těm činovníkům Junáka, kteří je potřebují pro výkon své funkce.

Zákonný zástupce je povinen o členovi poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a kontaktní, relevantní údaje o zdravotním stavu a identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednom zákonnému zástupci. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost Správců ve vztahu k  členovi po dobu členství příslušného člena v Junáku. V případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné. Souhlas s bodem i) a j) není pro existenci členství nutný, případně je možné jej odvolat pro konkrétní záznam či obecně aniž by to byl důvod k ukončení členství.

Na základě písemné žádosti je Junák povinen poskytnout členovi (případně za něj jeho zákonnému zástupci) informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.

Pokud se zákonný zástupce domnívá, že jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat Správce, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby jakýkoli Správce, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; (iv) požadovat opravu osobních údajů v souladu s Nařízením; (v) v případě použití údajů pro marketingové a informační účely má člen, resp. jeho zákonný zástupce právo vznést ke správci námitku.

V případě potřeby předání osobních údajů do státu mimo Evropskou unii (např. z důvodu účasti člena na zahraniční akci mimo EU pořádané zahraničním partnerem Junáka), je postupováno individuálně a člen resp. jeho zákonný zástupce je pro takový případ požádán o udělení zvláštního souhlasu.

Člen resp. zákonný zástupce má právo na přenositelnost těchto údajů a na právo na výmaz těchto údajů v souladu s Nařízením. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství. S ohledem na více jak stoletou existenci skautské organizace, z důvodu uchovávání historie skautingu a důvodu uvedených dále, je možné Správci udělit souhlas se zpracováním vybraných údajů i po ukončení členství a uplynutí dalších zákonných důvodů. Zákonný zástupce člena tím dává Správcům souhlas se zpracováváním osobních údajů člena v rozsahu bodů a) až e), případně i) a j) výše a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k níže vymezeným účelům, nejdéle však po dobu 50 let po skončení jeho členství v Junáku. Správci budou zpracovávat tyto osobní údaje za účelem:
   1) obnovení údajů o členství příslušného člena v Junáku, pokud se člen rozhodne do Junáka znovu vstoupit,
   2) informování bývalého člena o akcích a projektech organizovaných Junákem nebo jeho organizačními jednotkami,
   3) ochrany oprávněných zájmů Junáka a jeho organizačních jednotek.

I v případě, že zákonný zástupce nedal níže souhlas se zpracováním osobních údajů po skončení členství, některé údaje jsou Správci zpracovávány i po skončení členství na základě právních povinností, a to po dobu, která je stanovena právními předpisy.

V. Prohlášení a souhlas

Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů člena v souladu s Nařízením.

Zákonný zástupce:

Zákonný zástupce má navíc možnost vyslovit souhlas:

Zpět na formulář přihlášky